dimanche 23 août 2020

New publications of REDFOXPRESS: Francesco Aprile & SERGE LUIGETTI


2 new Visual Poetry books

FRANCESCO APRILE & SERSE LUIGETTI

 
#147 and #148 from the "C'EST MON DADA" collection
40 pages .. A6 size .. Handbound hardcover
15 Euro each
 
CLICK HERE FOR MORE INFO & FOR ORDERING
                               http://redfoxpress.com/dada.html

samedi 22 août 2020

Kiáltvány a ma művészetéért a planetáris válság fényében

a művészet tétje ma filozófiai és etikai.
Itt támogathatod aláírásoddal a manifesztumot:
Ha támogatni szeretné e manifesztum fő gondolatait, akkor klikkeljen ide. Köszönöm, ha továbbküldi ezt a manifesztumot személyes és egyéb társadalmi kapcsolatainak, művészeknek, történészeknek, kritikusoknak, kulturális intézmények munkatársainak. A manifesztumot az aláírásokkal több jelentős sajtóorgánumnak tervezzük elküldeni.
=
Elárasztanak minket az elemzések: felszólítanak, hogy változtassunk a paradigmáinkon, az értékeinken, a politikai, gazdasági, társadalmi, ökológiai, kulturális vezetésünkön, mind lokális mind planetáris szinten, és az egyéni viselkedésünkön is: gondoljuk át a közegészségügyhöz, az oktatáshoz, a kereskedelemhez való viszonyunkat, értékeljük újra a civil társadalom szerepét kormányaink növekvő dominanciájával szemben. És mindezt egyszerre, gyakran ellentmondásosan. Mindeközben nem lehet nem kihallani a változást sürgető felhívások hangversenyéből egy hiányzó résztvevő, a művészet fülsértő némaságát. Pedig a művészet területén is alaposan újra kell gondolnunk azt a „normalitást”, ami elvezette az emberiséget a bolygó jelenlegi katasztrófájához. 

– A dada, a fluxus, a happening, a különféle installációk művészete által kezdeményezett „minden művészet” irányzat egyéni kreativitásának tagadhatatlanok az alkotói értékei. De ez a szélsőséges szabadság, ami kiszabadított ugyan bennünket a művészet és a társadalom kliséi közül és megünnepelte a művészet és élet szövetségét, az 1960-as és '70-es évek dühös avantgárdjához hasonlóan elkerülhetetlenül az egyéni rigolya, kiégettség, nonszensz irányába sodródott, az eleinte olyannyira expresszív kifejezési formái kifáradtak. Korunk elitista közönsége elfordul ettől az irányzattól, amely az általános közfigyelemet soha nem is tudhatta a magáénak. A világ pedig közben jelentősen átalakult, és új művészi elhivatottságért kiált.

– Ami a globalizált „kereskedelmi művészetet” illeti: túlságosan gyakran fullad a jelentéktelenség és a középszerűség posványába, a műkereskedők révén a spekuláció puszta pénzügyi eszközévé degradálódott néhány szupergazdag gyűjtő kezében, akik felháborító gegek kieszelőivé és hatástalanítóivá váltak, melyek szappanbuborékként pukkannak szét. Ez a fajta művészet már nem az őt létrehívó szabályozatlan kapitalizmus „lelki szükséglete” többé, hanem csak közönséges befektetés: kormányzati beavatkozások, szabadkikötők és árverések terepe. Ez a zavarba ejtő sodródás megfojtotta azon gyűjtők és galériák hagyományos piacát, akik még hűségesen szerették azokat a művészeket, akiket hosszú távon támogattak is. A művészek mára már  az újgazdagoknak esztétikai újrafelfedezéseket áruló kisiparosokká váltak, vagy ha épp a mai világ autentikus kutatói akarnának maradni, arra vannak kárhoztatva, hogy jelentéktelenek és marginálisak maradjanak. Nyomorúságos magánvállalkozók a globális piacon, amely nem vesz róluk tudomást és koldust csinál belőlük, akik legfeljebb a kormányzati kulturális szervek jótékonysági programjaira számíthatnak, már ha léteznek ilyenek az adott országban. 

– Jelen pillanatban egy olyan globális felbolydulás zajlik, amely többé nem engedi meg ezt a „normalizált” nemtörődömséget. A válság és a kibékíthetetlen ellentét a gazdaság, a környezet, a közegészségügy és az emberiség tisztelete között, labirintusba zárt bennünket, és nem leljük a kiutat. Sürgősen lépnünk kell, ha túl akarunk élni ebben az egyre sebesebben örvénylő sötétségben. A bolygót fenyegető veszélyekkel szemben a posztmodern filozófusok függőleges spirálja hitelét vesztette. Hogyan tagadhatják továbbra is – ahogy az asztrofizikában a matematikusok–,  az emberi történelem idejének határozott egyirányúságát, amikor az már a geológiában és a természettudományokban is bizonyítást nyert, és amely termékeny feszültséggel az entrópia és annak ellentettje, a negentrópia között, szakítva a darwini ismétléssel, szelekcióval és adaptációval, visszafordíthatatlan különbségeket hoz létre. Újra kell gondolnunk a művészetet és a társadalmat, úgy az egyiket, mint a másikat, melyek egymástól elválaszthatalanok, hogy új lehetőségeket ragadhassunk meg a jelenlegi globális  szétesés során.


– Minden, ami valóságos, egyúttal mesebeli is. És minden, ami mesebeli, az valóságos is. De értenünk kell a módját, hogyan válasszuk ki a kollektív remény felkeltésére alkalmas meséket, és hogyan kerüljük el azokat a mérgező hallucinációkat, amelyek elvezettek a ma világválságához, az emberi szenvedés e végtelen sorozatához. Fel kell számolnunk a posztmodern rezignáltság cinizmusát, ugyanúgy, mint az antropocén kalandorpolitika felelőtlenségét; le kell számolni a „minden művészet” jelentéktelen téblábolásával szintúgy, mint a „kereskedelmi művészet” banális tévútjával. Adjunk értelmet a művészetnek! Adjunk művészetet az értelemnek! A művészet ugyan nem fejlődik, de megváltoztatja a világot. 

– A jelen válság botrányából egy  kiterjesztett emberfeletti tudat emelkedik ki a digitális hiperlinkek sokszorosító erejének köszönhetően, melyek valós időben és globálisan informálnak bennünket. Ez egy, a planetáris etikát, a korunk technohumanizmusát kutató filozofikus művészet kötelességét és felelősségét testálja ránk, úgy a természet erejére, mint törékenységére való tekintettel, szem előtt tartva az ember és természet közti viszony ingatag egyensúlyát, valamint az egyetemes alapvető emberi jogok sérthetetlenségét, óvva sokszínűségünket és kiállva a legsebezhetőbb populációk mellett. A személyes és a planetáris etika a természet iránti tisztelettel kezdődik. Ha nem hiszünk az Emberben, akkor nincs megoldás.


Hervé Fischer, Montreal, 2020 május 

Translation in Hungarian by Artpool Research Centerdimanche 2 août 2020

Appel international à signatures pour soutenir le manifeste pour un art actuel  MANIFESTO FOR TODAY’S ART 
FACING THE GLOBAL CRISIS


International call for signatures /appel à signatures/署名募集 /richiesta di firme llamada a las firmas /pedido de assinaturas /Unterschriftenaufruf /oproep tot ondertekening /征集


Zone de Texte: SIGNATURE
les enjeux de l’art sont désormais philosophiques et éthiques
Pour apporter votre soutien aux idées principales de ce manifeste, cliquez sur
Merci de faire circuler ce manifeste auprès de vos contacts personnels, artistes, historiens et critiques d'art, intellectuels, représentants des institutions culturelles, et sur vos réseaux sociaux. Nous l’enverrons pour publication à plusieurs grands journaux avec les signatures.
*
the stakes of art are now philosophical and ethical
To support the main ideas of this manifesto, click here:
Please circulate this manifesto to your personal contacts, artist, art historians and critics, intellectuals, representatives of cultural institutions, and social networks. We will send it for publication to several major newspapers with signatures.
*
de inzet van de kunst zijn nu filosofisch en ethisch
Om de belangrijkste ideeën van dit manifest te ondersteunen, klik :
Gelieve dit manifest te verspreiden onder uw persoonlijke contacten, kunstenaars, kunsthistorici en critici, intellectuelen, vertegenwoordigers van culturele instellingen, en sociale netwerken. We sturen het voor publicatie naar verschillende grote kranten met handtekeningen.
*
lo que está en juego en el arte es ahora filosófico y ético
Para apoyar las ideas principales de este manifiesto, haga clic:
Por favor, hagan circular este manifiesto entre sus contactos personales, artistas, historiadores y críticos de arte, intelectuales, representantes de instituciones culturales, y redes sociales. Lo enviaremos para su publicación a varios periódicos importantes con firmas.
*

la posta in gioco dell'arte é adesso filosofica ed etica
Per sostenere le idee principali di questo manifesto, clicca :
Si prega di diffondere questo manifesto ai vostri contatti personali,  e ai social network. Lo invieremo per la pubblicazione a diversi importanti quotidiani con le firme.
*
die Einsätze der Kunst sind jetzt philosophisch und ethisch
Um die Hauptideen dieses Manifests zu unterstützen, klicken Sie hier:
Bitte geben Sie dieses Manifest an Ihre persönlichen Kontakte, Künstler, Kunsthistoriker und -kritiker, Intellektuelle, Vertreter von Kulturinstitutionen, und sozialen Netzwerke weiter. Wir werden es zur Veröffentlichung an mehreren großen Zeitungen mit Unterschriften schicken.
*

Kiáltvány a ma művészetéért a planetáris válság fényében
Itt támogathatod aláírásoddal a manifesztumot:


在是哲学和理学
要支持本宣言的主要击这:
将此宣言分发给你的个人系人、艺术家、艺术史学家和批家、知分子、文化机构的代表,并在你的社交网播。我会把它寄几家大
们签表。
*
as estacas da arte são agora filosóficas e éticas
Para apoiar as principais ideias deste manifesto, clique aqui:
Por favor, faça circular este manifesto para seus contatos pessoais, artistas, historiadores e críticos de arte, intelectuais, representantes de instituições culturais, e redes sociais. Enviaremos para publicação em vários jornais importantes com assinaturas.
*
げいじゅつのかけらは、今では哲学的・倫理的に
このマニフェストの主なアイデアを支持するには、ここをクリックしてください:
このマニフェストを、あなたの個人的な連絡先、アーティスト、美術史家や批評家、知識人、文化機関の代表者、そしてあなたのソーシャルネットワーク上で回覧してください。複数の大手新聞社への掲載に向けて、署名を添えてお送りします。
*
udziały w sztuce są obecnie filozoficzne i etyczne
Aby wesprzeć główne idee tego manifestu, kliknij tutaj:
Proszę przekazać ten manifest do swoich kontaktów osobistych, artystom, historykom i krytykom sztuki, intelektualistom, przedstawicielom instytucji kulturalnych, i portali społecznościowych. Wyślemy go do publikacji do kilku dużych gazet z podpisami.